Forretningsmodel

CataCaps forretningsmodel kombinerer klassiske private equity
dyder som disciplineret tilgang til investering og omhyggelig due diligence med et stringent fokus på operationel værdiskabelse i de enkelte porteføljevirksomheder.For os er ”dealen” ikke det vigtigste. Det afgørende er det, vi kan udrette i samarbejde med ledelse og medarbejdere for at forløse udviklingspotentialet og niveauskifte i virksomheden.Kernen i CataCaps model til værdiskabelse ligger i en systematisk og

konsekvent tilgang til udviklingsfasen med det formål at øge produktiviteten og fremme væksten i omsætning og indtjening. Vi fokuserer på at accelerere forretningsudviklingen, styrke de operationelle processer, udvikle ledelseskompetencerne og sikre værdiskabende CSR-tiltag.CataCap arbejder med en udvidet organisation, hvor egne medarbejdere suppleres med vores Operating Partners, Udviklingspartnere og Executive Advisors, hvorfra teamet omkring hver ny investering rekrutteres.

Catacap forretningsmodel

Investeringsfasen

office5

CataCaps partnere har alle solid erfaring med køb og salg af virksomheder.

Vi anvender den samme model og systematik hver gang. Så er vi sikre på, at vi gør det så godt og effektivt, som muligt

Vores tilgang til købsprocessen

Vi betragter en disciplineret tilgang til købsprocessen som et af de vigtigste succeskriterier for at nå i mål med et køb.

Vi ved, hvordan man skaber den rette balance mellem på den ene side at gennemføre en grundig og disciplineret købsproces, og på den anden side belaste og forstyrre selskabets ledelse mindst muligt. Der er lige så vigtigt for os som købere, som det er for ledelsen at bevare fokus på virksomhedens daglige ledelse og drift, så der ikke går noget tabt undervejs i processen.

p1

Forberedelsen

Når vi går i ind i en købsproces, ligger der altid en grundig forberedelse bag.

Allerede før vi indleder en dialog med en virksomhed, udarbejder vi en analyse af virksomheden, markedet og konkurrenterne. I den forbindelse trækker vi på vores erfaring, vores ressourcer og vores netværk. Analysen munder ud i en foreløbig vurdering af det potentiale, der ligger i virksomheden, og i hvilket omfang vi forventer at kunne katalysere et niveauskift.

Forberedelsen er afgørende, da det er vores opfattelse, at en henvendelse til en virksomhed, som potentielt kan blive vores fremtidige partner, skal ske på et fornuftigt og informeret grundlag.

Før vi henvender os til en virksomhed, har vi derfor en tro på, at virksomheden og vi kan få glæde af hinanden.

p2

Investeringscasen

Når virksomheden, dens ejere og vi er blevet enige om at indlede en egentlig proces, intensiverer vi vores arbejde. Vi går i tæt dialog med ledelsen for at forstå virksomheden og potentialet for fælles værdiskabelse i dybden.

Vi bruger også rådgivere til at hjælpe os med at gennemgå vores investeringscase og levere markedsdata og analyser på de vigtigste eksterne forhold for at vurdere virksomhedens potentiale, f.eks. markedsvækst og konkurrenter.

Kemien er vigtig

I det langsigtede partnerskab mellem virksomheden og os er god kemi og personlige relationer vigtige faktorer. Derfor fokuserer vi på at lære ledelsen at kende og sørge for, at de lærer os, og den måde vi arbejder på at kende.

p3

Gennemførelsen

Når vi er klar med analysen og vurderingen af virksomhedens kommercielle forhold, færdiggør vi vores investeringscase, som er grundlaget for vores beslutning om at købe virksomheden. Vi drøfter investeringscasen med virksomhedsledelsen for at sikre, at der er fælles fodslag i fremgangsmåden og ambitionerne for virksomhedens udvikling.

På dette tidspunkt bliver vi enige med selskabet (og ledelsen) om de væsentligste vilkår for at gennemføre et køb. Den formelle due diligence skal dernæst gennemføres, og købsaftalen og ejeraftalen skal udarbejdes.

Vi bruger altid eksterne rådgivere i form af advokater og revisorer til at gennemføre due diligence og få dokumentationen på plads. Vi arbejder kun med de bedste på deres felt. Det gør vi for at sikre en høj kvalitet og konsistens og for at dosere ressourceindsatsen. Vi ønsker ikke omfattende rapporter, men fokus på det væsentligste. Vores erfaring er, at det fører til en kortere og mere effektiv proces.

Udviklingsfasen

model5

CataCaps forretningsmodel tager udgangspunkt i, at den største del af værdiskabelsen sker i udviklingsfasen - gennem den fælles indsats der ydes for at niveauskifte virksomheden.

Det er vores erfaring, at de bedste resultater opnås, når der tages fat fra starten af partnerskabet. De første tre til seks måneder vil derfor typisk være en periode med høj aktivitet.

Vi har udviklet en model for, hvordan vi griber tingene an, når vi træder ind i virksomheden. Vores fokus er navnlig på:

  • Styrkelse af forretningsudviklingen
  • Muligheder for at investere i produktivitetsforbedringer
  • Vurdering og styrkelse af økonomistyring og rapporteringsstruktur
  • Vurdering og udvikling af ledelseskompetencer
  • Introduktion af CSR principper
laser2

Forretningsudvikling og driftsoptimering

Den første store opgave i denne fase er udarbejdelse af en udviklingsplan, som er porteføljevirksomhedens vejviser for forretningsudvikling og operationelle forbedringer i CataCaps ejerperiode.

I nogle tilfælde vil vægten være på vækstfremmende initiativer, i andre tilfælde vil investeringer i øget produktivitet fylde mere. Kendetegnende for CataCaps metode er dog, at vi ikke bare bevæger os på det strategiske niveau. Vi går helt ind i maskinrummet for at identificere de tiltag, som kan skabe fundamentet for et holdbart niveauskift i omsætning og indtjening.

I denne proces stiller CataCap eksterne ressourcer til rådighed og fungerer som katalysator, mens virksomhedens ledelse til enhver tid er drivkraft og ansvarlig for udarbejdelse af planer og implementering af løsninger.

Dev1

Ledelsesudvikling

Med ambitionen om at niveauskifte de virksomheder, vi investerer i, følger naturligt et behov for at løfte ledelseskompetencerne til et højere niveau. Det gælder de individuelle ledelseskompetencer såvel som virksomhedens ledelsesprocesser.

Det er vores erfaring, at en systematisk og professionel tilgang til ledelsesudvikling – kombineret med en stærk entreprenørånd og et effektivt incitamentsprogram – skaber de bedste resultater.

Vi foretager derfor – ved hjælp af anerkendte metoder og sammen med vores Udviklingspartner – en vurdering af ledelsespotentialet i virksomheden umiddelbart efter vores indtræden som ejer. Konklusionerne bruges som grundlag for konkrete initiativer til at styrke af de enkelte lederes kompetencer – og til løbende at videreudvikle virksomhedens ledelsesprocesser.

Det oveordnede formål er at langtidssikre virksomhedens niveauskift, og vi lægger meget vægt på, at den enkelte leder får et positivt udbytte af processen.

flow3en

CSR

Vores arbejde med CSR tager udgangspunkt i CataCaps CSR politik og den enkelte porteføljevirksomheds situation.

Målet er at gøre virksomhederne i stand til at håndtere forretningskritiske risici og muligheder optimalt. CSR-indsatsen skal understøtte virksomhedens forretningsudvikling og værdiskabelsen.

Arbejdet med CSR har tre overordnede succeskriterier:
  • Risikominimering   i forhold til både værdikæde, produkter, ydelser og omdømme.
  • Realisering   af muligheder i relation til ikke mindst virksomhedens position i markedet og dets employer brand.
  • Ressourceoptimering   i forhold til at sikre en skarp forretningsstrategisk prioritering af virksomhedens CSR-indsats.
havn

Bestyrelsen i porteføljeselskaberne

Som majoritetsinvestor sammensætter CataCap en bestyrelse, som besidder erfaringen og kompetencerne til at understøtte realiseringen af udviklingsplanen.

Bestyrelsesformanden rekrutteres typisk blandt CataCaps Operating Partners eller i vores netværk af Executive Advisors. Formanden deltager aktivt som sparringspartner for virksomhedens ledelse og repræsenterer sammen med CataCaps ansvarlige partner det aktive ejerskab.

Formanden og den ansvarlige CataCap-partner udgør formandsskabet, som mødes månedligt med selskabets øverste ledelse for at gennemgå virksomhedens aktuelle udvikling og performance samt sikre den nødvendige opfølgning.

Bestyrelsen består herudover af erfarne erhvervsfolk med særlig indsigt i virksomhedens branche eller konkrete udfordringer. Bestyrelsen mødes formelt mindst fem gange årligt. Bestyrelsens medlemmer forventes desuden at sparre med ledelsen omkring specifikke emner uden for møderne.

Pmodel1en

Strategiske partnere

CataCaps strategiske partnere udgør vores udvidede organisation og spiller en central rolle i udviklingen af vores porteføljevirksomheder.

Operating Partners rådgiver CataCap i forhold til nye investeringer og udvikling på tværs af porteføljen og deltager på individuel basis som aktive bestyrelsesmedlemmer i porteføljevirksomhederne – ofte som formænd.

Udviklingspartnere er vores strategiske samarbejdspartnere inden for henholdsvis forretningsudvikling, driftsoptimering, ledelsesudvikling og CSR, med hvem vi har et tæt samarbejde omkring udviklingen af porteføljevirksomhederne.

Exceutive Advisors er et netværk af erhvervsledere med uformel tilknytning til CataCap. De repræsenterer tilsammen en bred erfaring fra en række forskellige brancher og virksomhedstyper og er dermed kandidater til bestyrelsesposter i porteføljevirksomheder, hvor den enkeltes erfaring matcher selskabets udfordringer.

Governance

struktur1

Beslutningskompetence

Investeringsbeslutninger i CataCap træffes af Investeringskomitéen, der består af partnerne i CataCap Management. Investeringskomitéen har bemyndigelse til at træffe alle beslutninger på vegne af fonden, og alle beslutninger kræver enighed blandt Investeringskomitéens medlemmer.

Forud for hver investeringsbeslutning konsulterer investeringsteamet CataCaps Investment Board, før indstillingen bliver præsenteret for Investeringskomitéen. CataCaps Investment Board består af Operating Partners.

CataCap er organiseret som et traditionelt dansk kommanditselskab (K/S) hvor fondens investorer i en transparent struktur er kommanditister, der har afgivet et kapitaltilsagn.

CataCap General Partner I ApS er komplementar. CataCap Management har en managementaftale med fonden om at varetage fondens ledelse og alle øvrige aktiviteter. Managementselskabet ejes af CataCaps partnere.

complianceen

CSR

CataCap vil agere med respekt for internationale retningslinjer for Corporate Social Responsibility (”CSR”). CataCap ønsker at operere aktivt, disciplineret og ansvarligt I forhold til de initiativer, som er taget inden for CSR nationalt og internationalt og lægger derfor højeste standard for efterlevelse til grund for CataCaps og Fondens virke.

Catacap tilslutter sig FN’s Global Compact som det rammeværktøj, vi og vores virksomheder benytter for at sikre en kontinuerlig udvikling af CSR.

CataCap følger herudover DVCA’s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse , både på kapitalfonds- og porteføljeselskabsniveau. I det omfang, at DVCA’s europæiske organisation EVCA fastlægger retningslinjer vedrørende samfundsansvar, vil CataCap følge disse retningslinjer i det omfang de er forenelige med de danske retningslinjer og er relevante for Fondens virke og investeringer.

regnskab

ÅRSRAPPORTER MV.

Download årsrapporter

Catacap 1 K/S // cvr. nr. 34885079
Download 2013 // 2014 // 2015 // 2016
Ledelse: Selskabet tegnes af komplementaren - Catacap General Partner I ApS

Catacap Management ApS // cvr. nr. 33589913
Download 2011 // 2012 // 2013 // 2014 // 2015 // 2016
Direktion: Vilhelm Hahn-Petersen, Jens Hahn-Petersen, Peter Ryttergaard

Catacap General Partner I ApS // cvr. nr. 34884498
Download 2013 // 2014 // 2015 // 2016
Direktion: Vilhelm Hahn-Petersen, Jens Hahn-Petersen, Peter Ryttergaard

CataCap følger DVCA’s retningslinjer

CataCap er medlem af DVCA (Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening), der den 25. juni 2008 offentliggjorde et sæt retningslinjer, som skal skabe rammerne for større åbenhed og gennemsigtighed for kapitalfonde. Retningslinjerne blev opdateret per 1. januar 2011

CataCap har tilsluttet sig disse retningslinjer fuldt ud.

I retningslinjerne indgår en række krav til den information, som CataCap stiller til rådighed eller giver adgang til via vores hjemmeside, hvilke fremgår af nedenstående oversigt. Du kan klikke på de enkelte links for at komme direkte til den relevante information andetsteds på hjemmesiden.

Læs mere om retningslinjerne her